Abstrakt

ÅRETS TEMA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING

Som profession har vi en viktig roll för att bidra till en hållbar utveckling – inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort. Till exempel genom att använda fysioterapeutiska interventioner på rätt sätt och i rätt tid kan onödigt bruk av läkemedel och den höga användningen av hälso- och sjukvården minska. Ett sådant arbetssätt stärker också patientens egna förmågor och främjar egenmakt. Patienten får möjlighet att återta funktioner och genomföra livsstilsförändringar som både gynnar den egna hälsan och är bra ur ett klimatperspektiv.

Agenda 2030 och hållbarhetsfrågor genomsyrar också Fysioterapeuternas verksamhet. Det handlar till exempel om att främja en hållbar arbetsmiljö, ett hållbart yrkesliv och hållbara arbetssätt som bidrar till en hållbar miljö och hållbar hälsa.

Var med och tyck till och sprid din kunskap om hur fysioterapi och Fysioterapeuterna kan bidra till en hållbar utveckling.

Symposium

Uppdatera kunskapen eller debattera ett viktigt område. Ett symposium ska behandla ett ämne av stort intresse för fysioterapeuter. Fokus kan vara på yrkesspecifika kunskaper som till exempel ”state of the art” vad gäller fysioterapeutiska interventioner.

Vi välkomnar även abstrakt på viktiga teman så som hållbarhet, ledning, utveckling och organisering av hälso- och sjukvård och omsorg, hälsofrämjande arbete, personcentrerad hälso- och sjukvård eller teman kring fysioterapeutisk utbildning och forskning. Vi uppmuntrar även till att medverkande berör temat för konferensen, Hållbar utveckling, men detta är inget krav. Varje symposium har en huvudansvarig kontaktperson och en moderator (kan vara samma person). Kontaktpersonen ansvarar för symposiets program om 45 eller 60 minuter samt att bjuda in övriga medverkande. Möjlighet finns även för 2×45 minuter för ett visst antal symposier. Vi föreslår att programmet innehåller:

  • En introduktion av moderatorn
  • Föredrag av de medverkande
  • Diskussion mellan föredragshållarna och auditoriet som leds av moderatorn

Abstrakt till ett symposium ska innehålla

(*obligatorisk uppgift)

*Nyckelord, (välj gärna från lista)

*Titel (125 tecken inkl blanksteg)

*Kontaktperson, mailadress, telefon

*Deltagare, namn, titel, arbetsplats och ort

*Moderator, namn, titel, arbetsplats och ort

*Sammanfattning (max 2400 tecken)

*Lärandemål

Om relevant, beskriv gärna hur symposiet bidrar till ett eller flera mål i Agenda 2030 (Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling – Svenska FN-förbundet) och/eller Barnkonventionen Barnkonventionen – UNICEF Sverige.

Önskemål om symposiets längd:

45 min

60 min

2×45 min

Kort föredrag och posterpresentation

Har du genomfört en studie eller ett utvecklingsprojekt? Då har du möjlighet att skicka in ett abstrakt (kort sammanfattning) av din studie/ ditt projekt. Ange om du föredrar att presentera i form av föredrag eller poster.

Ditt abstrakt kan komma att accepteras som poster även om du kryssat i föredrag.

Föredrag
Varje föredrag disponerar 10 minuter, inklusive möjligheter för deltagarna att ställa frågor. En moderator leder sessionen som innehåller 4–6 föredrag.

Posterpresentation
Du presenterar din studie i form av en poster. Information om vad som gäller för att tillverka och presentera en poster kommer att meddelas alla posterpresentatörer i samband med att man får besked om möjlighet att presentera en poster.

Följande rubriker ingår vid registrering av abstrakt för föredrag/poster

(*obligatorisk uppgift)

*Rubrik (125 tecken)

*Nyckelord (välj gärna 1–2 av de befintliga nyckelorden i rullgardinen)

*Presentatör och kontaktperson

*Medförfattare, namn, titel, arbetsplats, ort

*Bakgrund och syfte (600)

*Metod (600)

*Resultat (600)

*Konklusion (600)

Föredrag

Poster

Workshop

I en workshop kan deltagarna aktivt delta i mötet genom diskussioner eller praktiska moment. Varje workshop har en kontaktperson och en moderator (kan vara samma person).

Kontaktpersonen ansvarar för workshopens program om 45 eller 60 minuter samt att bjuda in övriga medverkande. Möjlighet finns även för 2×45 minuter för ett visst antal workshops.

Vi föreslår att en workshop innehåller:

  • En introduktion av moderatorn
  • Ett avsnitt där deltagarna aktiveras
  • En avslutande sammanfattning av workshopledaren

Abstrakt till en workshop ska innehålla

(*obligatorisk uppgift)

*Nyckelord, (välj gärna från lista)

*Titel (125 tecken inkl blanksteg)

*Kontaktperson, mailadress, telefon

*Moderator, namn, titel, arbetsplats och ort

*Deltagare, namn, titel, arbetsplats och ort

*Sammanfattning (max 2400 tecken)

*Lärandemål

Om relevant, beskriv gärna hur workshopen bidrar till ett eller flera mål i Agenda 2030 (Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling – Svenska FN-förbundet) och/eller Barnkonventionen Barnkonventionen – UNICEF Sverige.

*Önskemål om möblering, rullista med möjliga möbleringar

Önskemål om workshopens längd:

45 min

60 min

2×45 min

Sektionernas utbildningar

Enbart för Fysioterapeuternas sektioner.

Abstrakt till sektionernas utbildningar ska innehålla

(*obligatorisk uppgift)

*Nyckelord, (välj gärna från lista)

*Titel (125 tecken inkl blanksteg)

*Sektion/er

*Kontaktperson, mailadress, telefon, sektion

*Deltagare, namn, titel, arbetsplats och ort

*Moderator, namn, titel, arbetsplats och ort

*Sammanfattning (max 2400 tecken)

*Lärandemål

Om relevant, beskriv gärna hur symposiet bidrar till ett eller flera mål i Agenda 2030 (Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling – Svenska FN-förbundet) och/eller Barnkonventionen Barnkonventionen – UNICEF Sverige.

Önskemål om möblering

Önskemål om utbildningens längd:

45 min

60 min

2×45 min

3×45 min

Anmälan av deltagare

Om en workshop/ ett symposium accepteras, utgår upp till två fria inträden till konferensen den dag som presentationen hålls. Det fria inträdet ges till den/de presenterande författare/-na och/eller moderatorn.

För kort föredrag, posterpresentation och sektionernas utbildningar gäller anmälan till konferensen som ordinarie deltagare.

Anmälan till konferensen öppnar i april/maj.

Skicka in ditt abstrakt

1 november – 15 februari Stängt

© Copyright - Fysioterapi 2023